Regulamin

Regulamin Obiektu – Leśna Przystań Ocieka

1. Leśna Przystań Ocieka jest miejscem, w którym ma zastosowanie zasada „Złów  i Wypuść”. Tylko i wyłączenie na takich zasadach dozwolone jest wędkowanie w tym miejscu. Każda próba kradzieży ryb będzie skutkowała surowymi sankcjami, wobec osób nieprzestrzegających przyjętych zasad!

2. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem.

3. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniu go, oraz po opłaceniu zezwolenia na wędkowanie i połów ryb. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia korzystającego z łowiska od jego przestrzegania.

4. Obiekt otworzony jest z zależności od warunków pogodowych, nie wcześniej niż od 1 marca, nie dłużej niż do 30 listopada przez całą dobę. Po za wyznaczonymi terminami obowiązuje całkowity zakaz wejścia na łowisko bez zgody właściciela.

5. Obowiązkiem każdego wędkarza jest posiadanie ze sobą maty karpiowej bądź kołyski, wypychacza oraz podbieraka (o rozstawie ramion minimum 60 x 60 cm). Zobowiązuje się również do posiadania środka dezynfekującego rany ryby po haczyku. Obsługa łowiska ma prawo w każdej chwili sprawdzić posiadanie wyżej wymienionego wyposażenia. Osoby nie posiadające wyżej wymienionego wyposażenia zobowiązane będą do odpłatnego wypożyczenia takiego sprzętu dostępnego u administratora obiektu. Osoby nieposiadające wyżej wymienionego wyposażenia i które nie wypożyczą go w trybie natychmiastowym będą wypraszane z obiektu.

6. Przy wejściu na obiekt każdy obowiązkowo musi zdezynfekować maty, kołyski, wypychacze i podbieraki w środku dezynfekującym udostępnionym przez właściciela. Odmowa dezynfekcji wyżej wymienionego Sprzętu równoznaczna będzie z niewpuszczeniem danej osoby na łowisko.

7. Wstęp na łowisko nastąpić może tyko po opłaceniu zezwolenia na wędkowanie lub wcześniejszej rezerwacji stanowiska wraz z uregulowaniem należności. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub drogą elektroniczną poprzez stronę internetową.

* Zgodnie z rozporządzeniem RODO z dnia 25 maja 2018r. informujemy, że Osoba kontaktująca się z numerem łowiska oraz poprzez stronę internetową w celu rezerwacji jednocześnie zgadza się na zapisanie przez osobę prowadzącą rezerwacje numeru telefonu, adresu email oraz imienia i nazwiska osoby, która ubiega się o rezerwacje.

8. W przypadku rezerwacji stanowiska obowiązuje zasada, że:

            a) Łowienie dzienne – rezerwacja obowiązuje w danym dniu od godziny 6:00 do 9:00. W tym czasie obowiązkiem rezerwującego jest stawienie się i opłata zezwolenia. Po godzinie 9:00 i braku uregulowania należności rezerwacja zostaje anulowana.         

            b) Łowienie nocne – rezerwacja obowiązuje w danym dniu do 18:30. W tym czasie obowiązkiem rezerwującego jest stawienie się i opłata zezwolenia. Po godzinie 18:30 i braku uregulowania należności rezerwacja zostaje anulowana.                                

            c) Dopuszcza się możliwość telefonicznego zgłoszenia spóźnienia się poza wyznaczonymi godzinami w przypadku różnego rodzaju zdarzeń losowych.

9. Wstęp na obiekt jest jednorazowy. Dopuszcza się wyłącznie jeden samochód na stanowisko. Opuszczenie terenu i ponowny powrót będzie skutkował zakupem nowego zezwolenia na wędkowanie.

10. Wjazd samochodem na stanowisko zawiera jednorazowe dojechanie do stanowiska oraz późniejszy wyjazd po zakończeniu łowienia. Obowiązuje całkowity zakaz jazdy samochodem po obiekcie.

11. Wykupione zezwolenie umożliwia łowienie na maksymalnie 2 wędki. Istnieje możliwość opłacenia dodatkowej jednej wędki zgodnie z cennikiem. Jeżeli ktoś zostanie przyłapany na łowieniu wędkami, na które nie została uiszczona opłata poniesie karę wysokości 100 zł za każdą nieopłaconą wędkę.

12. Teren łowiska jest monitorowany przez całą dobę, zatem osoby które zdecydują się przebywać na naszym łowisku tym samym wyrażają zgodę na nagrywanie swoich zachowań. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.

13. Na terenie łowiska mogą tylko przebywać osoby posiadające wykupione zezwolenie na wędkowanie oraz osoby towarzyszące.

14. Wykupując zezwolenie na wędkowanie osoba wyraża zgodę na ewentualne dokonanie przez właściciela oraz opiekunów łowiska, kontroli środka transportu i rzeczy osobistych.

15. Łowienie dopuszczalne jest tylko z własnego stanowiska oraz możliwie w linii prostej. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym wędkującym.

16. Zbiornik do łowienia metodą spinningową otworzony jest od 1 maja do 31 listopada w godzinach od 6:00 do 18:00. Łowienie poza wyznaczonym terminem odbywać się może tylko za zgodą właściciela.

17. Obowiązkowo osoba wędkująca musi używać haków z mikrozadziorem lub bezzadziorowych.

18. Obowiązkowe mocowania ciężarka lub kamienia na bezpiecznym klipsie (boczny sposób mocowania ciężarka). Osoby blokujące ciężarek w klipsie na stałe za pomocą kleju lub plecionki zostaną usunięte z łowiska.

19. Zakaz stosowania krętlika między bezpiecznym klipsem, a żyłką główną. Przeprowadzamy wyrywkowe kontrole jednej z wędek.

20. Łowienie odbywa się wyłącznie z brzegu. Dopuszcza się nęcenie i wywożenie zestawów łódką zdalnie sterowaną, rakietą zanetową, spombem i PVA (jedynie w obrębie własnego łowiska).

21. Dopuszcza się nęcenie łowiska wszelkimi zanętami karpiowymi (kulki proteinowe, pellet, ziarna), które są świeże i nie powodują zagrożenia dla ryb i środowiska. W żadnym przypadku nie wolno wrzucać zepsutej zanęty do wody.

22. Całkowity zakaz nęcenia łowiska przynętami typu orzech oraz surowymi ziarnami i nasionami strączkowymi.

23. Dopuszcza się nęcenie kukurydzą gotowaną w okresie od maja do września. Maksymalnie 2 kg na dobę.

24. Właściciel obiektu bądź opiekunowie łowiska zastrzegają sobie prawo do kontroli jakości oraz pochodzenia zanęt i przynęt.

25. Nie dopuszcza się przetrzymywania ryb w workach karpiowych.

26. Wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody. Należy obchodzić się z nimi w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo, należy regularnie polewać je wodą. Złowione okazy można zważyć i wykonać sesję zdjęciową, która nie może trwać dłużej niż 10 minut. Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą lub kołyską.

27. Ryby ważymy wyłącznie w miękkich, specjalistycznych, dakronowych siatkach lub workach karpiowych.

28. Transport ryby do wypuszczenia odbywać się może tylko w workach do ważenia.

29. W sytuacji złego postępowania ze złowioną rybą właściciel łowiska ma prawo do nałożenia kary finansowej w wysokości 300 zł za każdy kilogram uszkodzonej ryby.

30. W przypadku kradzieży ryby z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Osobie, która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w wysokości 300 zł za każdy kilogram ryby (nie mniej niż 600 zł za rybę), natomiast w przypadku okazów liczących powyżej 10 kg nie mniej niż 3000 zł. Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko. Przypadki takie zgłaszane będą do organów ścigania natychmiastowo.

31. Wędkarze, łowiący na obiekcie, akceptując regulamin wyrażają zgodę na udostępnienie i publikację zdjęć łowców i złowionych ryb.

32. Na łowisku obowiązuje zakaz połowu na żywca, martwą rybę i wątróbkę.

33. Na obiekcie zabronione jest:

            •          używanie plecionki jako linki głównej,

            •          łowienia ryb ze sprzętu pływającego oraz pozostawiania w wodzie tzw. markerów,

            •          układania złowionych ryb na piasku i trawie oraz brania ryb pod skrzela i robienia zdjęć z rybami na stojąco,

            •          wyjazdu z łowiska w trakcie wędkowania (w nagłych wypadkach fakt ten należy zgłosić właścicielowi),

            •          kąpiel na łowisku oraz sąsiadujących stawach,

            •          rozpalania ognisk,

            •          pozostawienia niedopałków papierosów na stanowisku,

            •          zaśmiecania terenu łowiska oraz parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi,

            •          samowolnego wycinania roślin (także trzcin), łamania drzew i krzewów,

            •          głośnego zachowywania się oraz spożywania alkoholu,

            •          płukania w łowisku naczyń i wylewania do niego nieczystości lub niezużytych napojów,

            •          załatwianie potrzeb fizjologicznych poza WC,

            •          poruszanie się samochodem wokół łowiska.

34. Dopuszcza się rozpalanie grilla w wyznaczonym miejscu na stanowisku po zgłoszeniu takiego faktu właścicielowi bądź opiekunowi obiektu.

35. Obowiązuje całkowity zakaz rozpalania grilla w bezpośrednim sąsiedztwie lasu.

36. Popiół i niedopalone resztki z grilla można wyrzucać tylko i wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela.

37. Nie ma przeciwwskazań do przebywania psa zabranego przez wędkarza lub osobę towarzyszącą pod warunkiem, że nie jest on agresywny, posiada kaganiec, nie ujada oraz bierze się za niego pełną odpowiedzialność włączając w to ponoszenie ewentualnych wyrządzonych przez niego szkód. Należy posprzątać wszelkie odchody po nim. Zabrania się puszczania psów luzem.

38. Natychmiast należy przerwać wędkowanie w uzasadnionym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, szczególnie podczas wyładowań atmosferycznych.

39. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

40. Dzieci mogą wędkować tylko pod opieką dorosłych.

41. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za osoby nieletnie pozostawione bez opieki na terenie łowiska.

42. Osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie, ponosi odpowiedzialność za osobę towarzyszącą. Jeżeli osobą towarzyszącą jest małoletni, osoba, która wykupiła pozwolenie na wędkowanie, zobowiązana jest podpisać oświadczenie, że małoletni pozostaje pod jego opieką. Odmowa podpisania tego oświadczenia skutkuje odmową wpuszczenia małoletniego na Łowisko.

43. Właściciel łowiska nie odpowiada za zgubione lub pozostawione mienie osób przebywających na łowisku oraz nie bierze odpowiedzialności za wypadki losowe.

44. W przypadku zauważenia łamania regulaminu przez wędkującego na sąsiednich stanowiskach, fakt ten należy zgłosić opiekunowi łowiska.

45. Istnieje możliwość zakupu tylko karpia „handlowego” złowionego na wędkę z przedziału wagowego 1-2kg w cenie 25 złotych za kilogram.

46. Korzystający z łowiska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, i zasad BHP oraz innych regulaminów i przepisów, w tym związanych z ochroną przyrody i rybactwem śródlądowym.

47. Korzystający z łowiska odpowiada finansowo za wszelkie wyrządzone szkody w przyrodzie oraz mieniu przedsiębiorstwa.

48. Właściciel łowiska zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w każdym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian właściciel łowiska każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego regulaminu na tablicy informacyjnej oraz na swojej stronie internetowej.

49. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

50. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia korzystającego z łowiska od jego przestrzegania.

51. Korzystający z łowiska i łamiący niniejszy regulamin zostanie wydalony z terenu łowiska bez zwrotu opłat i bez możliwości ponownego wejścia. Dotyczy to także osób towarzyszących.

52. Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z właścicielem.

53. Właściciel zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu.

Tekst jednolity na dzień 16.04.2021